Umów darmowe spotkanie

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny. Nasi styliści pomogą w doborze Waszej wymarzonej sukni ślubnej.

ul. Kilińskiego 1C, Zduńska Wola

telefon kom: 504 850 402

  Formularz kontaktowy

  Regulamin sklepu internetowego www.galerialaperle.pl/sklep

  Styczeń 2024

  ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

  Sklep dostępny pod adresem www.galerialaperle.pl dokłada wszelkich starań, aby klienci  czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji. 

  1. Postanowienia ogólne
  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.pangastro.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, jest: Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu, dostępnego na stronie www.galerialaperle.pl
  3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
  4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
  5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  6. Właściciel www.galerialaperle.pl zobowiązuje się do zapewnienia środków prawnych i organizacyjnych niezbędnych do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.

  II. Definicje

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.galerialaperle.pl prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
  3. Właściciel – Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523
  4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
  5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail.
  6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży/świadczenia usług z Przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
  8. Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zyskuje uprawnienia Konsumenta, jeżeli produkt/usługa, który zakupił w www.galerialaperle.pl nie ma dla niego charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej.
  9. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.
  10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  11. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

  III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

  1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
  1. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Klient po wejściu na stronę Sklepu, proszony jest o akceptacje Polityki Plików Cookies.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.galerialaperle.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

  IV. Rejestracja i Logowanie

  1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając login, adres e-mail oraz hasło.
  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Niezbędna jest cykliczna zmiana hasła przez Użytkownika.
  3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
  4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
  5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  6. Osoba działająca w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składając zamówienie i zawierając umowę z Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523
  7. w imieniu takiego podmiotu oświadcza, że:
  1. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: 
  1. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
  2. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  1. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie rejestracji.
  2. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie się do systemu.

  V. Realizacja zamówień

  1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
  2. Właściciel weryfikuje złożone przez Klienta zamówienie. Po pozytywnej weryfikacji Sklep Internetowy zatwierdza zamówienie w wiadomości e-mail, którą wysyła Klientowi. W momencie otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta, pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.
  3. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
  4. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy, wysyłając w odpowiedzi wiadomość e-mail na adres kontakt@galerialaperle.pl ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
  5. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
   1. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 8, pomijając stronę Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
  1. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  2. Osoba działająca w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składając zamówienie i zawierając umowę z Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523
  3. w imieniu takiego podmiotu oświadcza, że:
  1. Po dostarczeniu zakupionych produktów sprzedawca w ramach umowy z klientem może mu wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem do ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji. Klient nie jest zobowiązany do jej wypełnienia.

  VI. Forma płatności

  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Tpay.pl
  3. Dostępne formy płatności Karty płatnicze:
  1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
  2. Jeżeli Klient płaci kartą, zamówienie realizowane jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  3. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane do faktury VAT.
  4. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez odznaczenie zgody w Profilu Klienta, po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

  VII. Ceny 

  1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w polskich złotych, zawierają podatki i opłaty. 
  2. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem. 
  3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta, jest cena produktu
   podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Cena ostateczna to cena produktu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. 
  4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzona jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

  VIII. Dostawa 

  1. Zamówione towary dostarczone są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia. 
  2. Klient ma możliwość zorganizować transport własny, jednakże niezbędne jest ustalenie w sposób indywidualny terminów, kosztów i zakresu odpowiedzialności. 
  3. Właściciel określa termin dostawy. W razie przekroczenia ustalonego terminu Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Klient może odstąpić od umowy. 
  4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
   uszkodzenia towaru do momentu, w którym kupujący jako Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep. 
  5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. 
  6. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar. W razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu przez Konsumenta nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 
  7. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym. Właściciel jest odpowiedzialny wobec kupującego jako Konsument na podstawie rękojmi rozdz. X Regulaminu, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną. 
  8. 8. Towary dostarczane są na terenie Polski. 

  IX. Prawo odstąpienia od umowy 

  Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami, którzy mają uprawnienia konsumenta. (Definicja w rozdz. II pkt. 7 niniejszego Regulaminu). 

  1. Z zastrzeżeniem rozdz. I pkt. 7 niniejszego Regulaminu, kupujący jako Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy: 

  ● Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523

  1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela, nie jest on zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523 
  3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru, w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Klient, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. 
  4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny
   produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
  5. Klient ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. 
  6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 

  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach: 

  ● świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 

  ● świadczeń, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

  ● świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

  ● świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

  X. Prawo Konsumenta do rękojmi 

  Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami. 

  1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24- miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania. 
  2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.: 

  ● listownie na adres: Galeria Zdrowia i Urody Jolanta Juszczak, ul. Kilińskiego 1c, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 10 02 461, REGON 731585523

  1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. 
  2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta. 
  3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta. 
  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji. 
  5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta
   adres e-mail, adres korespondencji. 
  6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. 
  7. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia. 
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących 
  1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących – osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
  1. Pozostałe 

   Regulamin jest dostępny pod adresem: www.galerialaperle.pl

   1. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu. 
   2. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w razie braku porozumienia w drodze mediacji. 
   3. Zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca, mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia reklamacji i dochodzeniach roszczeń (tzn. w drodze mediacji). Konsument może skorzystać z polubownego rozwiązania sporów drogą elektroniczną np. za pomocą unijnej platformy internetowej Online Dispute Resolution (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
   4. W razie braku porozumienia w drodze negocjacji lub mediacji, z kupującym występującym jako Konsument, właściwość sądu określana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. 
   5. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji lub mediacji. 
   6. W razie powstania sporu, gdy kupującym jest Przedsiębiorca, prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, zgodnie z miejscem siedziby www.galerialaperle.p